รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต  

S 8466020365702

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์  นิลทจันทร์

รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต

   

รายงานงบทดลอง  

   

กิจกรรม โครงการ  

   

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 ประเภททั่วไป

Banner 2564

   

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภททั่วไป (2)

   

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง / ร่าง TOR

   

torw

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีทางอิเลคทรอนิกส์(e-bidding)  ดูรายละเอียด

   
© Thailand National Sports University Trang Campus