รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต  

S 8466020365702

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์  นิลทจันทร์

รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต

   

รายงานงบทดลอง  

   

กิจกรรม โครงการ  

   

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม))

new stu 2564 p2

รายงานตัวออนไลน์ คลิก

 

นักศึกษากรอกข้อมูลรายงานตัวออนไลน์ ระหว่างวันที่ 16 - 19 เมษายน 2564 

เอกสารประกอบการรายงานตัว

      - หนังสือยินยอมการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย คลิก

      - แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ของมหาวิทยาลัยฯ คลิก 

      - ข้อมูลเพื่อกำหนดขนาดชุดกีฬา คลิก 

     

หมายเหตุ :

1. ผู้ที่ไม่รายงานตัวและชำระเงินตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

2. หากมีผู้สละสิทธิ์ คณะฯ จะดำเนินการเรียกสำรองรายงานตัวและชำระเงิน ตามลำดับจนครบจำนวนที่กำหนด ในวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น.

3. ให้นักศึกษาอ่านประกาศและปฏิบัติตามเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเอง

   

ประกาศ รายชิื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

New stu2564

   

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม)

   

กรีฑาเยาวชน-อุดมศึกษาชิงชนะเลิศภาคใต้ 2564

   

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 (ประเภทโควตา)

Banner1 pakad qt64

รายงานตัวออนไลน์ คลิก

 

วิธีปฏิบัติในการรายงานตัวออนไลน์ คลิกอ่าน

 

เอกสารประกอบการรายงานตัว

      - หนังสือยินยอมการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย คลิก

      - แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ของมหาวิทยาลัยฯ คลิก 

      - ข้อมูลเพื่อกำหนดขนาดชุดกีฬา คลิก 

     

หมายเหตุ :

1. ผู้ที่ไม่รายงานตัวและชำระเงินตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

2. หากมีผู้สละสิทธิ์ คณะฯ จะดำเนินการเรียกสำรองรายงานตัวและชำระเงิน ตามลำดับจนครบจำนวนที่กำหนด ในวันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น.

   

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง / ร่าง TOR

   

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบแสงสว่างสนามกีฬา  จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีอิเลคทรอนิกส์(e-bidding)  คลิกดูรายละเอียด

   
© Thailand National Sports University Trang Campus