รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต  

S 8466020365702

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์  นิลทจันทร์

รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต

   

รายงานงบทดลอง  

   

กิจกรรม โครงการ  

   

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 ประเภททั่วไป

Banner 2564

   

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภททั่วไป (2)

   

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง / ร่าง TOR

   

ประกาศ  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีทางอิเลคทรอนิกส์(e-bidding) ดูลายละเอียด

 

   
© Thailand National Sports University Trang Campus