รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต  

S 8466020365702

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์  นิลทจันทร์

รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต

   

รายงานงบทดลอง  

   

กิจกรรม โครงการ  

   

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 ประเภททั่วไป

Banner 2564

   

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภททั่วไป (2)

   

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง / ร่าง TOR

   

1. เรื่อง Suitable of the Garden Plant Positioning for Reducing the Wind Speed in Hospital.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญากร เตชะโต รายละเอียดคลิก

2. เรื่อง Exercise Program for Primary School Children Aged 7-12 According to the Policy “Moderate Class more Knowledge”, Trang Province  รายละเอียดคลิก 

นางณิชานันทน์ วงษ์วิวัฒน์ ผศ.เอกสิทธิ์ อ้วนไตร ผศ.สุภาพ เพชรแก้ว ผศ.อนุชา แซ่เจียม และ

นางสาวภิญญาณัฏฐ สมาธิ 

3. เรื่อง ผลของการเล่นเกมแบบปฏิสัมพันธ์แบบทันทีที่ส่งผลต่อคลื่นไฟฟ้าสมองและเวลาปฏิกิริยาการตอบสนองในกลุ่มวัยรุ่นที่ออกกำลังกายเป็นประจำและไม่ค่อยออกกำลังกาย

นางสาวปัทมา เกิดกาญจน์ รายละเอียดคลิก 

4. เรื่อง Factors Related Physical Activities Of Students in Institute of Physical Education Sukhothai Campus.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรวรรณ ภักดีฉนวน  รายละเอียดคลิก

5. เรื่อง Results Promotion Learning Process Sports and Recreation of Preschoolers and Primary Students after School  รายละเอียดคลิก

ผศ.วงศ์พัทธ์ ชูดำ ผศ. ผศ.ไพรมา อ้วนไตร ผศ.จีรวรรณ ภักดีฉนวน ผศ.ชะรัตน์ เทพสิงห์ และ

ผศ.รังษี พันธุ์จันทร์  

6. เรื่อง A study of Knowledge, attitudes, and behaviors of Whey Protein consumption for Institute of Physical Education Chonburi Campus Students รายละเอียดคลิก

นางมันทิรา ผ่องอำไพ นส.พนัสรมย์ นิติวงศ์ภร นส.ปัทมา เกิดกาญจน์

   
© Thailand National Sports University Trang Campus