รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต  

S 8466020365702

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์  นิลทจันทร์

รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต

   

รายงานงบทดลอง  

   

กิจกรรม โครงการ  

   

วันพุธที่ 10 เมษายน 2562สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ มีพิธีสรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่  โดยมี นายจรูญ ดอกบัวแก้ว อดีตรองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสิทธิ์ อ้วนไตร อดีตรองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรังผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์ นิลทจันทร์ รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรวรรณ ภักดีฉนวน ประธานหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรมา อ้วนไตร รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น

001 1 Medium

002 Medium

003 Medium

004 Medium

005 Medium

006 Medium

015 Medium

008 Medium

017 Medium

   
© Thailand National Sports University Trang Campus