รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต  

S 8466020365702

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์  นิลทจันทร์

รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต

   

รายงานงบทดลอง  

   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภททั่วไป

 

2563-p

รายงานตัวออนไลน์ คลิก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563  คลิกดูประกาศ

แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ 

   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภททั่วไป

race2563

   

ผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย The Sun Games 2020

83716065 1377956719048649 7963512417877491712 o    83715689 1377956725715315 7719491802255851520 o  82736678 1377956875715300 7532259647948849152 o    83761629 1377956865715301 2101399237324439552 o  82820029 1377956852381969 5693208974548008960 o    82852957 1377956739048647 2270141299724124160 o 82618108 1377956935715294 8594141070084800512 o

   

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2563

overall63 Medium

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2563 คลิก

   

ประวัติสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง

          เดิมวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดตรัง  จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่  8 กันยายน 2525 เป็นวิทยาลัยพลศึกษาส่วนภูมิภาคลำดับที่ 16  เปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2526 บุคคล ผู้ริเริ่มในการจัดตั้ง คือนายชวน หลีกภัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์จังหวัดตรัง โดยการสนับสนุนของประธานอนุกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต) อธิบดีกรมพลศึกษา(ดร.สำอางค์ พ่วงบุตร) และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศ.ดร.นายแพทย์บุญสม มาร์ติน)  ในสมัยนั้น       

การดำเนินการในระยะแรกใช้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตรัง เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว และมี นายสมชาย  กล้าเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดยะลา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดตรัง

วันที่ 3 มิถุนายน 2529 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดตรัง ได้ย้ายสถานที่มาอยู่ประจำ ณ เลขที่ 90 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง โดยมีนายปรีชา ก้านกนก เป็นผู้อำนวยการ 

และปี พ.ศ. 2544 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดตรัง มีนายสำราญ จินดารัตน์   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ และจากการปฏิรูประบบราชการของรัฐ ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 จัด ตั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขึ้น และโดยพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 สถาน ศึกษาในสังกัดกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้โอนมาสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นส่วนราชการในสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ จากนั้นได้มีการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548 ผ่านขั้นตอนการพิจารณาร่างกฎหมาย และได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตราพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548

ปัจจุบันวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดตรัง ได้ยกฐานะเป็นสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง เป็นสถาบันอุดมศึกษา เปิดทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2548  เป็นนิติบุคคลในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง ได้เริ่มจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรของสถาบันการพลศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในปี 2548 ผลิตและพัฒนาบัณฑิต 3 คณะ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศิลปศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ ในฐานะที่เป็นอุดมศึกษา 

   
ลิขสิทธิ์ © 2563 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
© Thailand National Sports University Trang Campus