รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต  

S 8466020365702

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์  นิลทจันทร์

รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต

   

รายงานงบทดลอง  

   

ความสำเร็จของนักกีฬา มกช.ตรัง ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2019

79260973 1336748026502852 5464473292834340864 o

   

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2563

overall63 Medium

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2563 คลิก

   

เพื่อให้สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตตรัง พัฒนาไปสู่การปฏิบัติและการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ภารกิจส่วนหนึ่งที่สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตตรัง ต้องดำเนินการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เกิดประสิทธิภาพสูงสุดมีดังนี้

           1. พัฒนาการบริหารงานให้สอดคล้องกับปรัชญาและเป้าหมาย พันธกิจของสถาบัน การพลศึกษาตามหลักสูตรสถาบันการพลศึกษากำหนด

          2. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความต้องการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และภาคธุรกิจ

          3. พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้เอื้อต่อการพัฒนาความคิด ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะของนักศึกษา

          4. สร้างและพัฒนาอาคารสถานที่ บริเวณสิ่งแวดล้อมและจัดการเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

          5. พัฒนาและจัดหาสื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ ให้เพียงพอ ได้สัดส่วนกับจำนวนนักศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

          6. จัดหาและพัฒนาบุคลากรระดับต่าง ๆ ที่มีศักยภาพ ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

          7. พัฒนากิจการนักศึกษาให้เป็นหน่วยพัฒนาคุณลักษณะทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกับการเรียน การสอน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะและคุณภาพของนักศึกษา

          8. สนับสนุน ส่งเสริมให้คณาจารย์ประจำได้ทำวิจัย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและธุรกิจ

          9. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยให้นักศึกษาของสถาบันการพลศึกษาเป็นแกนนำ ในการดำเนินการ

          10. แสวงหาความร่วมมือกับสถาบันอื่น ในด้านวิชาการ การวิจัย ทุนวิจัย และการพัฒนาบุคลากรของสถาบัน

         11. ให้บริการการศึกษาทางด้านพลศึกษา กีฬา สุขภาพ นันทนาการ และสนับสนุนส่งเสริม การพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬามวลชน กีฬาอาชีพ กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการกีฬา และการจัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

         12. สนับสนุนบุคลากรของสถาบันการพลศึกษา ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและมีสวัสดิการที่ดี

   
ลิขสิทธิ์ © 2563 Physical Education IPETrang. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
© Thailand National Sports University Trang Campus