รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต  

S 8466020365702

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์  นิลทจันทร์

รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต

   

รายงานงบทดลอง  

   

9052

   

ผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย The Sun Games 2020

83716065 1377956719048649 7963512417877491712 o    83715689 1377956725715315 7719491802255851520 o  82736678 1377956875715300 7532259647948849152 o    83761629 1377956865715301 2101399237324439552 o  82820029 1377956852381969 5693208974548008960 o    82852957 1377956739048647 2270141299724124160 o 82618108 1377956935715294 8594141070084800512 o

   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภททั่วไป

 

2563-p

รายงานตัวออนไลน์ คลิก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563  คลิกดูประกาศ

แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ 

   

เพื่อให้สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตตรัง พัฒนาไปสู่การปฏิบัติและการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ภารกิจส่วนหนึ่งที่สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตตรัง ต้องดำเนินการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เกิดประสิทธิภาพสูงสุดมีดังนี้

           1. พัฒนาการบริหารงานให้สอดคล้องกับปรัชญาและเป้าหมาย พันธกิจของสถาบัน การพลศึกษาตามหลักสูตรสถาบันการพลศึกษากำหนด

          2. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความต้องการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และภาคธุรกิจ

          3. พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้เอื้อต่อการพัฒนาความคิด ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะของนักศึกษา

          4. สร้างและพัฒนาอาคารสถานที่ บริเวณสิ่งแวดล้อมและจัดการเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

          5. พัฒนาและจัดหาสื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ ให้เพียงพอ ได้สัดส่วนกับจำนวนนักศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

          6. จัดหาและพัฒนาบุคลากรระดับต่าง ๆ ที่มีศักยภาพ ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

          7. พัฒนากิจการนักศึกษาให้เป็นหน่วยพัฒนาคุณลักษณะทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกับการเรียน การสอน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะและคุณภาพของนักศึกษา

          8. สนับสนุน ส่งเสริมให้คณาจารย์ประจำได้ทำวิจัย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและธุรกิจ

          9. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยให้นักศึกษาของสถาบันการพลศึกษาเป็นแกนนำ ในการดำเนินการ

          10. แสวงหาความร่วมมือกับสถาบันอื่น ในด้านวิชาการ การวิจัย ทุนวิจัย และการพัฒนาบุคลากรของสถาบัน

         11. ให้บริการการศึกษาทางด้านพลศึกษา กีฬา สุขภาพ นันทนาการ และสนับสนุนส่งเสริม การพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬามวลชน กีฬาอาชีพ กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการกีฬา และการจัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

         12. สนับสนุนบุคลากรของสถาบันการพลศึกษา ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและมีสวัสดิการที่ดี

   
ลิขสิทธิ์ © 2563 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
© Thailand National Sports University Trang Campus