jeerawan

ประกาศรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

new256109899

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 คลิก

general 

ข่าวกิจกรรม โครงการ

ข่าวประกวดราคา ประมูล

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

โครงการ/กิจกรรมสืบสานศิลปการละเล่นและประเพณีไทย

อบรมเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ (Lifeguard) ของสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ (Thai Life Saving Society).

สพล.ตรัง จัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาในการเป็นเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ (Lifeguard) ของสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ (Thai Life Saving Society) โดยได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรและเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติจากชมรมไลฟ์การ์ดภูเก็ต