jeerawan

ประกาศรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

new256109899

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 คลิก

general 

ข่าวกิจกรรม โครงการ

ข่าวประกวดราคา ประมูล

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

โครงการ/กิจกรรมสืบสานศิลปการละเล่นและประเพณีไทย

การแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ประจำปี 2560

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง โดยฝ่ายกิจการนักศึกาาและกิจการพิเศษ ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 โดยได้เล็งเห็นภัยและอันตรายต่างๆเกี่ยวกับยาเสพติด จึงได้มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาโดยจัดการแข่งขันกีฬาสีขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 4 สี คือ สีฟ้า สีเขียว สีม่วง สีเหลือง โดยมีทั้งการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน 

sd3

sd2