jeerawan

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ประเภททั่วไป(รอบ 2) ปีการศึกษา 2561

ppp2561

ข่าวกิจกรรม โครงการ

ข่าวประกวดราคา ประมูล

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

โครงการ/กิจกรรมสืบสานศิลปการละเล่นและประเพณีไทย

(ศิลปศาสตร์)โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการกีฬา ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อใช้การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดีแก่นักศึกษา
  2. เพื่อทะนุบำรุง และเผยแพร่ศิลปะการละเล่นพื้นบ้านของไทยให้คงอยู่สืบไป

ac1

ac2

ac3

ac4

ac5

ac6