IPE TRANG MENU

บริการลิงค์ภายนอก

banner cdc

infogov

benner newsgov

 

GovChannel Banner Vertical 240 400 Rev2

 

stlone

Lastest articles

ภารกิจหลักของวิทยาเขตตรัง

ภารกิจของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง

 

        เพื่อให้สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตตรัง พัฒนาไปสู่การปฏิบัติและการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ภารกิจส่วนหนึ่งที่สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตตรัง ต้องดำเนินการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เกิดประสิทธิภาพสูงสุดมีดังนี้
1. พัฒนาการบริหารงานให้สอดคล้องกับปรัชญาและเป้าหมาย พันธกิจของสถาบัน การพลศึกษาตามหลักสูตรสถาบันการพลศึกษากำหนด
2. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความต้องการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และภาคธุรกิจ
3. พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้เอื้อต่อการพัฒนาความคิด ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะของนักศึกษา
4. สร้างและพัฒนาอาคารสถานที่ บริเวณสิ่งแวดล้อมและจัดการเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
5. พัฒนาและจัดหาสื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ ให้เพียงพอ ได้สัดส่วนกับจำนวนนักศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต
6. จัดหาและพัฒนาบุคลากรระดับต่าง ๆ ที่มีศักยภาพ ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
7. พัฒนากิจการนักศึกษาให้เป็นหน่วยพัฒนาคุณลักษณะทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกับการเรียน การสอน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะและคุณภาพของนักศึกษา
8. สนับสนุน ส่งเสริมให้คณาจารย์ประจำได้ทำวิจัย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและธุรกิจ
9. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยให้นักศึกษาของสถาบันการพลศึกษาเป็นแกนนำ ในการดำเนินการ
10. แสวงหาความร่วมมือกับสถาบันอื่น ในด้านวิชาการ การวิจัย ทุนวิจัย และการพัฒนาบุคลากรของสถาบัน
11. ให้บริการการศึกษาทางด้านพลศึกษา กีฬา สุขภาพ นันทนาการ และสนับสนุนส่งเสริม การพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬามวลชน กีฬาอาชีพ กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการกีฬา และการจัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
12. สนับสนุนบุคลากรของสถาบันการพลศึกษา ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและมีสวัสดิการที่ดี

เอกลักษณ์

เอกลักษณ์


“แหล่งเรียนรู้ด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา นันทนาการ”

 

 

คำอธิบาย
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรังมีจุดเน้นและจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่ได้รับการยกย่องในการดำเนินงานในด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา และนันทนาการของท้องถิ่น มานาน และมีความชำนาญในการดำเนินโครงการ กิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสและเสริมสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น “แหล่งเรียนรู้ด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา และนันทนาการ” จึงหมายถึง ศูนย์รวมขององค์ความรู้ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา และนันทนาการ