IPE TRANG MENU

บริการลิงค์ภายนอก

banner cdc

infogov

benner newsgov

 

GovChannel Banner Vertical 240 400 Rev2

 

stlone

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
ความรู้ คู่คุณธรรม เป็นผู้นำกีฬา  พัฒนาสังคม

 

 

วิสัยทัศน์
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรังเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพที่มีคุณภาพ

 

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาด้านพลศึกษา สุขศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และการวิจัยเชิงบูรณาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
3. ให้บริการทางวิชาการที่หลากหลายกับชุมชน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่ท้องถิ่น และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม
4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา และบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย
5. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ
6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย
7. สร้างความร่วมมือและจัดการศึกษาในประชาคมอาเซียน