IPE TRANG MENU

บริการลิงค์ภายนอก

banner cdc

infogov

benner newsgov

 

GovChannel Banner Vertical 240 400 Rev2

 

stlone

ภารกิจหลักของวิทยาเขตตรัง

ภารกิจของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง

 

        เพื่อให้สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตตรัง พัฒนาไปสู่การปฏิบัติและการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ภารกิจส่วนหนึ่งที่สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตตรัง ต้องดำเนินการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เกิดประสิทธิภาพสูงสุดมีดังนี้
1. พัฒนาการบริหารงานให้สอดคล้องกับปรัชญาและเป้าหมาย พันธกิจของสถาบัน การพลศึกษาตามหลักสูตรสถาบันการพลศึกษากำหนด
2. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความต้องการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และภาคธุรกิจ
3. พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้เอื้อต่อการพัฒนาความคิด ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะของนักศึกษา
4. สร้างและพัฒนาอาคารสถานที่ บริเวณสิ่งแวดล้อมและจัดการเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
5. พัฒนาและจัดหาสื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ ให้เพียงพอ ได้สัดส่วนกับจำนวนนักศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต
6. จัดหาและพัฒนาบุคลากรระดับต่าง ๆ ที่มีศักยภาพ ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
7. พัฒนากิจการนักศึกษาให้เป็นหน่วยพัฒนาคุณลักษณะทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกับการเรียน การสอน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะและคุณภาพของนักศึกษา
8. สนับสนุน ส่งเสริมให้คณาจารย์ประจำได้ทำวิจัย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและธุรกิจ
9. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยให้นักศึกษาของสถาบันการพลศึกษาเป็นแกนนำ ในการดำเนินการ
10. แสวงหาความร่วมมือกับสถาบันอื่น ในด้านวิชาการ การวิจัย ทุนวิจัย และการพัฒนาบุคลากรของสถาบัน
11. ให้บริการการศึกษาทางด้านพลศึกษา กีฬา สุขภาพ นันทนาการ และสนับสนุนส่งเสริม การพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬามวลชน กีฬาอาชีพ กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการกีฬา และการจัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
12. สนับสนุนบุคลากรของสถาบันการพลศึกษา ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและมีสวัสดิการที่ดี