IPE TRANG MENU

บริการลิงค์ภายนอก

banner cdc

infogov

benner newsgov

 

GovChannel Banner Vertical 240 400 Rev2

 

stlone

เอกลักษณ์

เอกลักษณ์


“แหล่งเรียนรู้ด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา นันทนาการ”

 

 

คำอธิบาย
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรังมีจุดเน้นและจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่ได้รับการยกย่องในการดำเนินงานในด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา และนันทนาการของท้องถิ่น มานาน และมีความชำนาญในการดำเนินโครงการ กิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสและเสริมสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น “แหล่งเรียนรู้ด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา และนันทนาการ” จึงหมายถึง ศูนย์รวมขององค์ความรู้ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา และนันทนาการ