IPE TRANG MENU

บริการลิงค์ภายนอก

banner cdc

infogov

benner newsgov

 

GovChannel Banner Vertical 240 400 Rev2

 

stlone

อัตลักษณ์

อัตลักษณ์
“ทักษะดี มีน้ำใจนักกีฬา พัฒนาสังคม”

 

คำอธิบาย
ทักษะดี หมายถึง บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพของตนเองมีน้ำใจนักกีฬา หมายถึง บัณฑิตปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยพัฒนาสังคม หมายถึง บัณฑิตนำความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพไปส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา