IPE TRANG MENU

บริการลิงค์ภายนอก

banner cdc

infogov

benner newsgov

 

GovChannel Banner Vertical 240 400 Rev2

 

stlone

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

ข้อมูลทั่วไปคณะศึกษาศาสตร์

ชื่อคณะ : ศึกษาศาสตร์
Faculty of Education
สถานศึกษา : สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง
(Institute Of Physical Education Trang)
ต้นสังกัด : สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ก่อตั้งเมื่อ : วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2548
รองคณบดี : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรมา อ้วนไตร
หมายเลขโทรศัพท์ : 075-204753 IP Phone 18-108
หมายเลขโทรสาร : 075-204755
สีประจำคณะ : สีเทา
เว็บไซต์ : www.ipetr.ac.th/education

ประวัติและความเป็นมา
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง ตั้งอยู่เลขที่ 90 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง จัดเป็นสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดิมใช้ชื่อว่า วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดตรัง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 8กันยายน 2525 สังกัดกรมพลศึกษากระทรวงศึกษาธิการดำเนินการผลิตครูพลศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (วิชาเอกพลศึกษา) และในปี 2545 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างตามปฏิรูประบบราชการ จึงทำให้วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดตรัง ย้ายมาสังกัดสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงฯ ได้เสนอพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548 ต่อสภาผู้แทนราษฎรและสภาวุฒิสมาชิกเห็นชอบในหลักการแล้วจึงได้นำทูนเกล้าต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงพระราชวินิจฉัยพิจารณาพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระกรุณาแก่ชาวพลศึกษา โดยทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2548 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฏีกาตอนที่ 1 เล่ม 122 ตอนที่ 13 ก เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่เปรียบมิได้ ที่ทำให้สถาบันการพลศึกษาก่อตั้งอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการจัดการศึกษาเพื่อผลิตครูพลศึกษาให้เพียงพอและสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ปัจจุบันได้รับการสถาปนาเป็น “สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง” เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2548 ให้จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมุ่งผลิตและพัฒนาบุคลากรทางพลศึกษา การกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ นันทนาการ และบุคลากรในด้านที่เกี่ยวข้อง มีภารกิจในการทำการสอน ทำการวิจัยให้บริการทางวิชาการ การบริการชุมชน การใช้และพัฒนาเทคโนโลยี เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่ท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา นันทนาการ และบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย รวมถึงการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
ในปีการศึกษา 2548 คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง มีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตร 5 ปี

ปรัชญา วิสัยทัศน์พันธกิจ ค่านิยมองค์กร
ปรัชญา :-
ผู้นำกีฬา พัฒนาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์ :-
เป็นคณะวิชาที่ผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางด้านพลศึกษา สุขศึกษา และกีฬา สู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

พันธกิจ :-
1. จัดการศึกษาด้านพลศึกษา สุขศึกษา กีฬา นันทนาการ
2. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และการวิจัยเชิงบูรณาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
3. ให้บริการทางวิชาการที่หลากหลายกับชุมชน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่ท้องถิ่นและถ่ายทอด เทคโนโลยีแก่สังคม
4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ
5. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
เปิดสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี
- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
สาขาวิชาพลศึกษา

 

edu1 edu2